Fokusområder

Vann

Vann

Vi kan tilby tjenester som omfatter samtlige deler av vannsyklusen, fra framledning til utslipp tilbake til naturen. Vi utvikler stadig nye løsninger som gjør det mulig å redusere forbruket og gjenvinne så mye vann som mulig. 

Vi produserer og distribuerer drikkevann, renser avløpsvann, vedlikeholder utstyr og systemer for vannrensing samt utvikler, konstruerer og drifter anlegg for kommuner og industribedrifter. I vår rolle inngår ofte kundeservice samt å overføre metoder og kunnskap og bistå med teknisk ekspertise.

Våre engasjement gjelder ikke bare drift og vedlikehold, men kan også dekke vedlikeholds- og investeringsplaner, teknisk utvikling og finansiering. Ofte tar vi over ansvaret for VA-medarbeidere for våre kunder, og gir dem mulighet til å utvikle seg videre og nye karrieremuligheter i et selskap som spesialiserer seg på vann og avløp.

Hva vi tilbyr kommunerVeolia har avtaler med 5 000 kommuner rundt om i verden, hvor vi er ansvarlig for driften og vedlikeholdet av VA-virksomheten. Vårt engasjement varierer fra kommune til kommune. Hos noen er vi ansvarlige for driften og vedlikeholdet, mens andre vil ha en løsning som også omfatter at vi utvikler, bygger og finansierer anlegg.

De kontraktene vi har med kommunene, bygger på partnerskap. Kommunene beholder eierskapet og kontrollen over virksomheten og fastsetter de målene vi påtar oss å oppfylle. Kommunen minimerer dermed risikoen, slipper daglige bekymringer og kan i stedet fokusere på den langsiktige utviklingen. Takket være vår erfaring og spesialkompetanse kan vi sikre en vann- og avløpshåndtering som er kostnadseffektiv og har minimal påvirkning på miljøet. 

Hva vi tilbyr industrien
Vann
Vann er en nødvendighet for industrien. Det benyttes som prosessvann, til oppvarming og kjøling, som ingrediens, for å støtte reaksjoner, skylle og rengjøre anlegg, til brannvern med mer. Vi kan håndtere alle spørsmål som angår vann i produksjonsprosessen, takket være våre utprøvde, innovative tekniske løsninger og tjenester:
  • forsyning og håndtering av prosess- og avløpsvann
  • håndtering av slam og biprodukter, samt foredling av avløpsvann
  • håndtering, rensing og gjenvinning av avløpsvann for tilbakeføring til økosystemet
  • optimalisering og sikker drift og vedlikehold
  • vekselvarme
Flere enn fire hundre foretak innen ulike industrisektorer har overlatt hele eller deler av sin vannhåndtering til oss. De får gjennom dette tilgang til velprøvde skreddersydde løsninger som gjør at selskapet kan fokusere på sin kjernevirksomhet, ettersom vi garanterer en sikker drift av selskapets vann og avløp.
Vi utvikler personale og arbeidsprosesser, samt sikrer at selskapet fullfører sitt ansvar ut fra et miljøperspektiv. Våre kunder finnes innen industrisektorer som kjemi, petrokjemi, næringsmiddel, papir og papirmasse, legemiddel, kjøretøy, stål og elektronikk.