Key figures

Revenu (in € billion)

 

 

 

 

 

 

REVENUE BY SEGMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

REVENU BY BUSINESS
 

 

 

 

 

 

 

EBITDA (In € billion) 

 

 

 

 

 

Current EBIT (in € billion)

 

 

 

 

CURRENT NET INCOME (in € million)

 

 

 

 

NET INVESTMENTST (in € billion)  

 

 

 

 

 

NET FINANCIAL DEBT (in € billion) 

 

 

 

 

 

POST-TAX ROCE 

 

 

 

Dividend PER SHARE